.

Postanowienia Programu Lojalnościowego1.1. Organizatorem programu lojalnościowego  Świat-Whisky (zwanego dalej: Programem
  SW) jest  ARKADIA Bogusław  Pawlak z siedzibą w Poznaniu 60-111 przy ulicy Rakoniewickiej 10  posiadająca NIP 779-142-40-64 oraz REGON 630808958 zwana dalej Inicjatorem

1.2. Program  SW jest organizowany  w punktach sprzedaży działających Świat-Whisky.pl w tym też w Sklepie położnym w Poznaniu  w którym można składać zamówienia za pośrednictwem strony internetowej www.swiat-whisky.sklep.pl

1.3. Celem Programu SW jest promocja  rozważnego spożywania alkoholu , marketing i sprzedaż alkoholi przez Świat-Whisky.pl

1.4. Inicjator  zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie, bez konieczności podawania przyczyny. O zakończeniu Programu Inicjator  poinformuje z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem : za pośrednictwem strony internetowej www.swiat-whisky.pl, poprzez umieszczenie takiej informacji w  swoich punktach sprzedaży.

 1.5. Korzyści płynące z uczestnictwa w Programie  SW nie podlegają łączeniu z korzyściami płynącymi z uczestnictwa w innych promocjach organizowanych przez Inicjatora .

II Uczestnictwo w Programie

2.1. Program przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych, zamieszkałych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

2.2. Warunkiem wzięcia udziału w Programie jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego do Programu (zwanego dalej: Formularzem SW ).

2.3. Osoba przystępująca do Programu może wypełnić Formularz rejestracyjny:

a) elektronicznie na stronie www.swiat-whisky.sklep.pl (zwanej dalej również: STRONĄ) – wypełnienie Formularza połączone jest z założeniem i aktywowaniem indywidualnego konta Uczestnika na STRONIE (zwanego dalej: Kontem);

2.4. Prawidłowo wypełniony Formularz SW  musi zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres e-mail oraz datę urodzenia Uczestnika (podanie daty urodzenia jest w celu weryfikacji wieku Uczestnika), w Formularzu rejestracyjnym Uczestnik może też podać adres korespondencyjny oraz swój numer telefonu. W przypadku wypełnienia Formularza na stronie  www.swiat-whisky.sklep.pl połączonego z założeniem Konta na STRONIE  Uczestnik musi ustalić również hasło, za pośrednictwem którego będzie mógł logować się do Konta.

2.5. Uczestnik jest identyfikowany w Programie za pomocą imienia i nazwiska lub adresu e-mail oraz za pomocą unikatowego kodu uczestnika składającego się z ciągu cyfr (zwanego dalej: Kodem). Uczestnik zobowiązany jest do zachowania Kodu w poufności, gdyż domniemywa się, że osoba podająca Kod przypisany do danego imienia i nazwiska lub adresu e-mail Uczestnika Programu jest tym Uczestnikiem.

2.6. Unikatowy Kod jest przesyłany na adres e-mail podany przez Uczestnika w Formularzu:

a) bezpośrednio po zakończeniu procesu rejestracji do Programu, jeżeli Formularz jest wypełniany elektronicznie na stronie www.marekkondrat.pl;
b) w terminie do 24 h od przekazania pracownikowi Sklepu wypełnionego Formularza  SW w papierowej wersji.

2.7. INICJATOR  nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki użycia Kodu przez osobę nieuprawnioną. Organizator nie ponosi też jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki użycia przez osobę nieuprawnioną loginu i hasła do Konta Użytkownika na STRONIE .

2.9. Uczestnik powinien niezwłocznie informować INICJATORA  o zmianie danych podanych w Formularzu, zmiana danych może być dokonana:

a) samodzielnie przez Uczestnika po zalogowaniu się do Konta na STRONIE ;
b)
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki związane z podaniem przez Uczestnika w Formularzu
SW nieprawidłowych danych lub związane z brakiem aktualizacji tych danych przez Uczestnika.

2.10. Uczestnik przestaje brać udział w Programie SW z chwilą dotarcia do Inicjatora złożonego przez Uczestnika oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w Programie, oświadczenie takie można złożyć:

a) mailowo na adres e-mail kontakt@poznanwhiskyclub.pl

2.11. Inicjator  zastrzega sobie prawa do wykluczenia z udziału w Programie  SW Uczestnika naruszającego warunki niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie również prawo do zablokowania Konta Uczestnika, co do którego Inicjator  powziął uzasadnione podejrzenia, że jego działania naruszają niniejszy Regulamin, do czasu wyjaśnienia przez Uczestnika powstałych wątpliwości, w tym celu Organizator zastrzega sobie również prawo skontaktowania się z Uczestnikiem za pośrednictwem podanego przez niego w Formularzu adresu e-mail lub nr telefonu komórkowego.

2.12. Złotówki zgromadzone na różnych Kontach nie sumują się ze sobą.

2.14. Ten sam adres a-mail może być przypisany tylko do jednego Uczestnika i do jednego Konta.

III Zasady Programu  SW– naliczanie Złotówek

3.1. Program polega na tym, że przy dokonaniu zakupu  dowolnego alkoholu w Sklepie biorącym udział w Programie, który zostanie zarejestrowany na Koncie, Uczestnik otrzymuje wirtualne punkty zwane dalej  Dewizami , na podstawie których Uczestnikowi przysługują rabaty na zakupy produktów w Sklepach.

3.2. Rejestracja zakupu wymaga aby przed dokonaniem zakupu Uczestnik sprawdził  w Sklepie, że jest Uczestnikiem Programu a mianowicie czy podał już wcześniej :

a) Kod;
b) lub adres e-mail przypisany do Konta;
c) lub swoje imię i nazwisko w połączeniu z jedną z pozostałych danych osobowych przypisanych w systemie informatycznym Organizatora do Konta Uczestnika (na podstawie Formularza) celem weryfikacji.

Rejestracja zakupu polega na cyfrowym zapisaniu danych związanych z zakupem na Koncie Uczestnika.

3.3. Wszystkie zakupy sklepie Inicjatora, na podstawie zamówień składanych przez Uczestników po zalogowaniu się na Konto za pośrednictwem strony internetowej www.swiat-whisky.sklep.pl

 są automatycznie zapisywane na Koncie Uczestnika.

3.4. Uczestnik nie ma możliwości uzyskania  Dewiz  związanych z dokonaniem danego zakupu, jeżeli nie dokona zamówienia za pośrednictwem strony internetowej www.swiat-whisky.sklep.pl

 będąc zalogowanym do swojego Konta.

3.5. W związku z dokonaniem każdego zarejestrowanego zakupu w sklepie odpowiadającego warunkom Regulaminu, Uczestnik otrzymuje na swoje Konto:

a) tyle Dewiz( złotówek)  ile odpowiada 3% wartości brutto dokonywanego zakupu alkoholi – jeżeli przed dokonaniem tego zakupu na Koncie Uczestnika są zapisane zakupy alkoholi  o łącznej wartości brutto do 1000,00 zł;
b) tyle Dewiz
( złotówek) ile odpowiada 5% wartości brutto dokonywanego zakupu wina – jeżeli przed dokonaniem tego zakupu na Koncie Uczestnika są zapisane zakupy wina o łącznej wartości brutto powyżej 1000,00 zł i nie więcej niż 5 000,00 zł;
c) tyle Dewiz
( złotówek)  ile odpowiada 8% wartości brutto dokonywanego zakupu alkoholi – jeżeli przed dokonaniem tego zakupu na Koncie Uczestnika są zapisane zakupy alkoholio łącznej wartości brutto powyżej 5 000,00 zł,

3.6. Liczba Dewiz( złotówek) naliczona w związku z dokonaniem zakupu odpowiada nominalnej liczbie PLN wartości brutto zakupionego alkoholu pomnożonej przez odpowiedni procent, wskazany w punkcie poprzedzającym, i zaokrąglona do pełnych Dewiz (przykład: zakup o wartości brutto 525 zł, to 525 x 3% = 15,75 , tak więc Uczestnik otrzymuje 15 Dewiz -złotówek).

3.7. Dewizy naliczane są na Koncie w terminie do 14 dni od dnia odebrania zakupu lub w inny sposób przy wykorzystaniu środków komunikacji na odległość. W przypadku zwrotu zakupionych produktów, z Konta odejmowane są Dewizy naliczone w związku z zakupem tych produktów. Zakup jest zapisywany na Koncie z chwilą naliczenia na Koncie  Dewiz związanych z tym zakupem.

3.8. Uczestnik nie otrzymuje Dewiz w związku z nabyciem produktów w cenie uwzględniającej rabat uzyskany w zamian za Dewizy lub w związku z nabyciem alkoholu przecenionego.

3.9. Zgromadzone przez Uczestnika Dewizy niewymienione na rabaty tracą ważność po upływie 6 miesięcy od zapisania na Koncie ostatniego zakupu, w związku z którym naliczone zostały Dewizy. Po upływie 6 miesięcy od ostatniego zakupu, w związku którym naliczone zostały Dewizy- Konto Uczestnika ulega wyzerowaniu, w ten sposób, że kasowane są z niego wszystkie niewykorzystane Dewizy

3.10. Po zalogowaniu się na Koncie Uczestnik może sprawdzić łączną wartość zakupów zapisanych na Koncie, liczbę posiadanych Dewiz oraz termin w którym tracą one ważność. Uczestnik może te informacje uzyskać też od sprzedawcy w Sklepie Świat-Whisky  podając informacje, o których mowa w pkt. 3.2. pozwalające na weryfikację Uczestnika w Programie SW.

3.11. Inicjator może okresowo wprowadzać dodatkowe promocje w ramach Programu, które mogą polegać na tym, że we wskazanym okresie zakup określonych produktów jest promowany dodatkową liczbą Dewiz

3.12. Inicjator  może wprowadzać rabaty lub dodatkowe promocje, w tym też konkursy, które mogą być skierowane tylko do Uczestników Programu  SW ale nie związane z uzyskiwaniem Dewiz  w Programie

3.13. Inicjator  może wprowadzać dodatkowe promocje niezwiązane z Programem, z których skorzystanie może wyłączać możliwość uzyskania Dewiz  w Programie SW  w związku z dokonaniem zakupu produktów objętych daną promocją.

3.14. Informacje o promocjach, o których mowa w pkt 3.11. do 3.13. będą umieszczane na stronie www.swiat-whisky.sklep.pl .pl lub w Sklepie, informacje takie mogą być też przesyłane Uczestnikom przy wykorzystaniu nr telefonów komórkowych lub adresów e-mail podawanych przez Uczestników w Formularzu, jak też mogą być widoczne po zalogowaniu się Uczestnika na Konto.

3.15. Gromadzone w Programie  Dewizy  nie mogą być wymieniane na gotówkę lub przekazywane innym osobom.

IV Zasady Programu – rabaty

4.1. Uczestnik Programu SW  nie może zamienić  Dewiz zgromadzone w Programie na rabaty na zakup produktów dostępnych w sprzedaży w Sklepach.

V

V Postępowanie reklamacyjne

6.1. Reklamacje co do przebiegu Programu mogą być zgłaszane mailowo na adres kontakt@poznanwhiskyclub.pl  

6.2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz numer telefonu kontaktowego, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

6.3. Reklamacje rozpatrywane są przez Inicjatora  w terminie 21 dni od przesłania Inicjatorowi. Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o sposobie rozpatrzenia reklamacji mailem na adres e-mail, z którego została przesłana reklamacja w terminie 14 dni od daty jej rozpatrzenia.

VII Dane osobowe

7.1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klienta jest ARKADIA Bogusław Pawlak

7.2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przede wszystkim na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Organizatora, w tym m.in. w zakresie okresu oraz podstaw przetwarzania, praw osób, których dane dotyczą, a także możliwych odbiorców danych, zawiera Polityka prywatności zamieszczona w Stronie.

VIII Postanowienia końcowe

8.1. Pełna treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie www.swiat-whisky.sklep.pl

8.2. Inicjator  zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu, przy czym zmiany te nie mogą naruszać uprawnień wcześniej nabytych przez Uczestników Programu. Informacja o zmianie Regulaminu będzie udostępniona w Sklepach oraz na stronie www.swiat-whisky.sklep.pl

 z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, o planowanej zmianie regulaminu Organizator poinformuje również z 7-dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem informacji e-mail lub w formie SMS przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych przez Uczestnika w Formularzu. Uczestnik nie akceptujący zmiany Regulaminu może zrezygnować z udziału w Programie.

8.3. Uczestnik może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Programie SW.

8.4. W celu rezygnacji z uczestnictwa w Programie  SW należy skorzystać z opcji usunięcia Konta dostępnej na Stronie , czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

8.5. Rezygnacja łączyć się będzie z utratą wszelkich zebranych przez Uczestnika Dewiz .

8.6. Wszelkie ewentualne spory lub roszczenia związane z programem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

facebook button
Może Cię zainteresuje
0