Serwis przeznaczony dla osób pełnoletnich.
Czy akceptujesz te warunki i masz ukończone 18 lat ?

REGULAMIN 

 Spożywanie alkoholu szkodzi zdrowiu! 

 Sprzedaż alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym jest zakazana!

I. Postanowienia ogólne:

 1. Kupujący i Sprzedający ustalają, że miejscem zawarcia umowy sprzedaży jest sklep swiat-whisky.pl  prowadzony przez firmę Arkadia BOGUSŁAW PAWLAK Regon : 630808958 NIP: 779-142-40-64, Nr konta: PL 17 1610 1133 2003 0229 8601 0002,  zlokalizowany przy ul. Rakoniewickiej 10 w Poznaniu. 
 2. Sprzedający w celu potwierdzenia pełnoletniości Kupującego jest uprawniony do domagania się od Kupującego przesłania drogą elektroniczną skanu lub okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość. Brak spełnienia przez Kupującego tego warunku wyklucza możliwość zawarcia umowy sprzedaży. 
 3. Sprzedający oświadcza, iż produkty umieszczone na stronach serwisu swiat-whisky.sklep.pl  nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a tylko zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży. 
 4. Sprzedaż odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności Ustawą z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Ustawą z dnia 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz Kodeksem Cywilnym. 
 5. Umowa sprzedaży jest zawierana w Poznaniu w placówce handlowej Arkadia Bogusław Pawlak (miejsce zawarcia umowy). Dochodzi ona do skutku w momencie odebrania przesyłki przez Kupującego lub inną osobę fizyczną lub prawną np. Pełnomocnik, uprawnioną do odbioru przesyłki (skuteczność zawarcia umowy sprzedaży). Jest to tylko propozycja produktów, które są dostępne w sklepie przy ulicy Rakoniewickiej w Poznaniu, a prezentacja na platformie internetowej umożliwia ich zakup oraz  pomaga w zakupie.

II. Definicje i dodatkowe postanowienia

 1. Stosowane definicje:

1)             Klient lub Kupujący – osoba fizyczna która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie działalności Sklepu; 

2)             Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); 

3)             Regulamin – niniejszy Regulamin; 

4)             Sklep – sklep prowadzony przez firmę Arkadia Bogusław Pawlak, stacjonarny punkt sprzedaży znajdujący się w Poznaniu, Rakoniewicka 10 , w którym można składać Zamówienia także przy użyciu elektronicznej platformy dostępnej pod www.swiat-whisky.sklep.pl. Sklep posiada zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Sklep prowadzi  sprzedaż napojów alkoholowych w sklepie pod adresem: Poznań, ul. Rakoniewicka 10;

5)             Towar – produkty prezentowane w elektronicznej platformie, które można nabyć w Sklepie; 

6)             Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Arkadia Bogusław Pawlak, a Klientem (lub jego Pełnomocnikiem), realizowana w Sklepie znajdującym się w Poznaniu przy ulicy Rakoniewickiej 10;

7)             Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.);

8)             Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); 

9)             Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży w Sklepie, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru; 

10)          EPI – elektroniczna platforma  internetowa prowadzona pod www.swiat-whisky.sklep.pl 

11)          Pełnomocnik - osoba, której Klient udzielił pełnomocnictwa do odbioru w jego imieniu Towaru ze Sklepu i dostarczeniu go na adres wskazany przez Klienta, i/lub zapłaty w jego imieniu za Towar, na zasadach określonych w Warunkach pełnomocnictwa;

12)          Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej (zakupu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Klient to także Konsument, jeśli w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w stosunku do Konsumenta;

13)          Cena – cena Towaru brutto ( z podatkiem VAT). Ceny w sklepie stacjonarnym mogą się różnić od cen  towarów jakie są podane na EPI;

14)          Potwierdzenie zamówienia - e-mail wysłany przez Sklep, stanowiący dowód zawarcia Umowy Sprzedaży;

15)          Realizacja zamówienia – proces wykonywany przez Sklep od chwili Potwierdzenia zamówienia do rozpoczęcia Realizacji wysyłki lub do odbioru osobistego; 

16)          Termin dostawy - okres czasu będący sumą czasu Realizacji zamówienia i czasu Realizacji wysyłki. 

 1. Regulamin określa zasady korzystania z EPI znajdującej się na www.swiat-whisky.sklep.pl
 2. Regulamin jest dokumentem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Regulamin określa w szczególności:

a)         zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach EPI;

b)        warunki i zasady dokonywania rezerwacji produktów dostępnych w Sklepie za pośrednictwem EPI;

c)         warunki i zasady składania Zamówień w Sklepie za pośrednictwem EPI;

d)        zasady zawierania Umów sprzedaży w Sklepie przy użyciu EPI. 

 1.          Dane Sprzedawcy: 

Arkadia Bogusław Pawlak 

Ul. Rakoniewicka 10 

60-111 Poznań

NIP: 779-142-40-64

Regon: 630808858

PL 17 1610 1133 2003 0229 8601 0002 

 

III.  Zawarcie umowy: 

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży w Sklepie za pośrednictwem EPI  należy wejść na stronę internetową www.swiat-whisky.sklep.pl, dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego z EPI wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a)             przedmiotu Zamówienia,

b)             jednostkowej oraz łącznej ceny Towarów, w tym wynagrodzenia Pełnomocnika z tytułu odbioru i przekazania Towaru Klientowi (jeśli Klient zdecydował się skorzystać z jego pośrednictwa) oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c)              wybranej metody płatności,

d)             czasu i sposobu działania Pełnomocnika.

 1. W celu wysłania Zamówienia do Sklepu konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 2. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Arkadia Bogusław Pawlak Poznań Rakoniewicka 10  Umowy sprzedaży w Sklepie, zgodnie z treścią Regulaminu.
 3. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje Potwierdzenie zamówienia.
 4. Umowę sprzedaży traktuje się za zawartą z momentem Potwierdzenia Zamówienia przez Sklep.
 5. Miejscem zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży jest Sklep, znajdujący się w Poznaniu ul. Rakoniewicka 10.
 6. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. 
 7. Zawarcie Umowy sprzedaży jest możliwe przez Pełnomocnika. Postanowienia dotyczące Klienta stosuje się odpowiednio do Pełnomocnika.

IV.  Składanie zamówienia:

 1. Klient może złożyć zamówienie osobiście w Sklepie przy ul. Rakoniewickiej 10 w Poznaniu  lub przez 7 dni w tygodniu 24h/dobę  osobiście lub drogą elektroniczną w Sklepie www.swiat-whisky.sklep.pl,  rejestrując się i wypełniając odpowiedni formularz Zamówienia. 
 2. Poprawnie przygotowane Zamówienie powinno zawierać:

-           dane zamawiającego niezbędne do realizacji Zamówienia (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail);

-           adres do dostawy;

-           dane osobowe potwierdzające wiek zamawiającego (data urodzenia);

-           informacje o płatności;

-           dane firmy w przypadku prośby wystawienia faktury VAT;

-           dokładne nazwy Towarów i ich ilość.

 1. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma Potwierdzenie zamówienia  osobiście lub na adres e-mailowy podany w Zamówieniu. 
 2. Sklep może wysłać komentarz do Zamówienia, w tym informację o chwilowym braku Towarów z podaniem nowego terminu realizacji Zamówienia. Klient ma prawo wówczas anulować Zamówienie częściowo lub w całości. 
 3. Na prośbę Sklepu Klient lub Pełnomocnik jest zobowiązany przesłać e-mailem kopię (skan) dowodu tożsamości lub okazać dokument tożsamości w momencie odbioru Towaru w celu udokumentowania pełnoletności Klienta lub jego Pełnomocnika. 
 4. Po złożeniu Zamówienia na swój adres e-mail  Klient otrzyma Potwierdzenie Zamówienia, zawierające podsumowanie zakupów, w tym informację o kosztach dostarczenia przesyłki lub wynagrodzeniu Pełnomocnika. 
 5. Sprzedawca może przyznawać rabaty w formie kodów rabatowych na zasadach i warunkach ustalonych przez Sprzedawcę. Kod rabatowy może być wykorzystany tylko przez Klientów składających Zamówienie w Sklepie. Skorzystanie z kodu rabatowego jest dobrowolne. Aby skorzystać z rabatu wystarczy wpisać podany ciąg znaków alfanumerycznych w polu "Zastosuj kod" na stronie "Koszyka". Wpisanie kodu w sposób wyżej opisany spowoduje aktywację zniżki o wartość procentową Produktów znajdujących się w koszyku. 
  Kody rabatowe nie sumują się ze sobą - oznacza to, że na jedno Zamówienie można wykorzystać tylko jeden kod rabatowy.
 6. Jeśli chcesz otrzymać fakturę, prosimy o zamieszczenie takiej informacji przy składaniu Zamówienia w okienku z uwagami.

V.   Płatności: 

 1. Wszystkie ceny podane w EPI lub w Sklepie są cenami brutto podanymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Koszty związane z dostawą Towaru (np. transport, dostarczenie, usługi Pełnomocnika) i ewentualne inne koszty ponosi Klient. Wysokość i sposób zapłaty tych kosztów może zależeć od wyboru Klienta co do rodzaju i sposobu dostawy Towaru.
 3. Klient może dokonać płatności w sposób opisany w Sklepie.
 4. W przypadku płatności przelewem - zapłaty należy dokonać na rachunek bankowy Sklepu w ciągu  24 godzin od potwierdzenia Zamówienia. 
 5. Sklep nie podejmie się realizacji Zamówienia w przypadku płatności niepełnych. 
 6. Na wszystkie zakupione Towary sklep wystawia dowód zakupu w formie paragonu fiskalnego lub na życzenie Klienta faktury VAT, po podaniu przez Klienta danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT. 

VI. Realizacja zamówienia: 

 1. Sklep realizuje zamówienie wyłącznie na terytorium Polski. 
 2. Klient może dokonać odbioru Towaru w Sklepie osobiście lub przez Pełnomocnika .
 3. Na życzenie Klienta, Towar będzie wydany Pełnomocnikowi. W tym celu Klient udziela Pełnomocnikowi upoważnienia. Szczegółowe zasady dotyczące Pełnomocnika wynikają z dokumentu „Warunki pełnomocnictwa”, dostępnego w EPI i stanowiącego załącznik do Regulaminu.
 4. Osobie niepełnoletniej lub będącej w stanie nietrzeźwości  Towar będący napojem alkoholowym nie zostanie wydany. Sprzedawca lub Pełnomocnik jest uprawniony i zobowiązany do sprawdzenia pełnoletności i stanu osoby odbierającej Towar.
 5. Czas realizacji zamówienia wynosi do 3 dni roboczych w zależności od wybranego sposobu dostawy i dostępności Towaru. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany tego terminu. O zmianie terminu Klient zostanie powiadomiony oraz dodatkowo poinformowany o nowym możliwym terminie realizacji zamówienia. W tym przypadku Klientowi przysługuje prawo zrezygnowania z zakupów. Wówczas sklep zwróci Klientowi wpłaconą wartość Zamówienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o rezygnacji z zakupów. 
 6. Czas dostawy Towaru zwykle wynosi do 2 dni roboczych. 

VII.  Zwroty: 

 1. Klientowi przysługuje prawo zwrotu Towaru (odstąpienia od Umowy sprzedaży) w terminie 14 dni od dnia odbioru Towaru przez Klienta lub Pełnomocnika bez podania przyczyny.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży uiszczona cena sprzedaży zostanie zwrócona Klientowi.
 3. Cena zostanie zwrócona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Klient złoży wyraźne oświadczenie o innym sposobie działania.
 4. Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Ceny przed otrzymaniem zwracanego Towaru.
 5. Prawo zwrotu nie przysługuje na Towary wykraczające poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie Klienta, dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb lub ściśle związanych z jego osobą. 
 6. Towar musi być niezwłocznie odesłany nie później niż w terminie 14 dni do siedziby sklepu (60-111 Poznań, ul. Rakoniewicka 10). Koszt zwrotu Towaru pokrywa Klient, a Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem. Zwracany Towar powinien być zwrócony w stanie kompletnym, niezniszczonym i nieużywanym, bez śladów transportu, bez dodatkowych naklejek (w szczególności Towar musi zawierać wszystkie elementy, z którymi był dostarczony, a znaki akcyzy nie mogą być naruszone, paragon bądź faktura VAT, karton, pudełko, itp.) . 
 7. Do zwracanego Towaru należy dołączyć dowód zakupu (paragon, faktura) oraz dokładne dane Klienta z adresem i numerem konta bankowego, na które mają być zwrócone pieniądze. 
 8. Zwrot wartości zamówienia nastąpi po pozytywnej weryfikacji stanu odesłanego Towaru i na podane konto bankowe. Negatywny wynik weryfikacji będzie sporządzony w formie pisemnej i przesłany Klientowi wraz z negatywnie zweryfikowanym Towarem. Koszt odesłania negatywnie zweryfikowanego Towaru ponosi Klient.

VIII. Reklamacje: 

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia w dostarczonym Towarze: 

- uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu;

- niezgodności Towaru z Zamówieniem. 

 1. W przypadku przesyłek kurierskich lub odbioru przez Pełnomocnika, Klient lub Pełnomocnik powinien sprawdzić opakowanie pod kątem uszkodzeń mechanicznych powstałych w transporcie w momencie otrzymania przesyłki.  W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Towarem jest naruszona, doznała ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki) złożyć reklamację u Sprzedawcy. Takie działanie umożliwi dochodzenie roszczeń od firmy kurierskiej.
 2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkody spisanego w momencie odbioru towaru w obecności spedytora. Zaleca się dokładnie sprawdzenie ilości i stanu zakupionych lub dostarczonych Produktów przed podpisaniem dokumentu odbioru. Podpis dokumentu odbioru bez zastrzeżeń stanowi akceptację zgodności Zamówienia. 
 3. W przypadku uznania reklamacji, Towar uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to możliwe (np. z powodu wyczerpania zapasów towaru), sklep zwróci Klientowi równowartość ceny Towaru lub zaoferuje mu inny dostępny w Sklepie Towar. 
 4. W przypadku reklamacji dotyczącej niezgodności Towaru z Zamówieniem, w przypadku uznania reklamacji, Klient niezwłocznie otrzyma zamawiany Towar, a jeśli nie będzie to możliwe (np. z powodu wyczerpania zapasów Towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny Towaru lub zaoferuje mu inne dostępny w Sklepie Towar. 
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od jej otrzymania. 

IX. Ochrona danych osobowych: 

 1. Dane osobowe podawane przez Klienta w czasie rejestracji oraz podczas składania Zamówienia są przetwarzane przez firmę Arkadia Bogusław Pawlak na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów lub ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, wnikające z ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U.2016.922 ze zm.) oraz z ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 ze zm.).
 2. Klient składając zamówienie zgodnie z Regulaminem wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep swoich danych niezbędnych do celów realizacji Zamówienia, reklamy, badania rynku oraz badania zachowań i preferencji klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sklep.

3.              Klientom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania na zasadach wynikających z ww. przepisów.

4.              Sprzedawca zapewnia, że dane osobowe Klientów nie zostaną udostępnione żadnym nieupoważnionym podmiotom. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom.

X. Dodatkowe informacje dla Konsumenta

 1. Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu.
 2. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy to czas realizacji Umowy, tj. dokonania zapłaty i odbioru Towaru.
 3. Korzystanie ze Sklepu przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
 4. Sprzedawca nie ma obowiązku i nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.2016.3 ze zm.).

XI. Postanowienia końcowe: 

 1. Przy złożeniu Zamówienia Klient oświadcza, że zapoznał się i akceptuje Regulamin. 
 2. Prawa do Sklepu, EPI oraz treści w nim zawartych należą do Sprzedawcy. Adres strony, pod którym jest dostępny Sklep, a także zawartość strony internetowej Sklepustanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do Sprzedawcy, producenta lub dystrybutora Towaru. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony Sklepu bez zgody właściciela jest zabronione.
 3. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Klientem będzie sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Konsumentem będzie sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania pozwanego) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego).
 4. W sprawach nieregulowanych w Regulaminie obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz prawa konsumentów. 
 5. Regulamin obowiązuje od 26.08.2013 r. 
 6. Firma Arkadia Bogusław Pawlak, właściciel sklepu Świat-Whisky.sklep.pl i strony swiat-whisky.pl zastrzega sobie prawo do wymagania od Kupującego dodatkowych informacji w przypadku wątpliwości co do legalności transakcji i odstąpienia od umowy w przypadku braku informacji dodatkowych lub w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację Zamówienia, na które Sprzedający nie miał wpływu.

 Formularz odstąpienia od umowy

Warunki pełnomocnictwa w transporcie


Akceptuję

Strona używa plików cookies