.

                                                       REGULAMIN 

 Spożywanie alkoholu szkodzi zdrowiu! 

 Sprzedaż alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym jest zakazana!

I. Postanowienia ogólne:

 1. Domena internetowa swiat-whisky.sklep.pl użytkowana jest przez firmę  ARKADIA. Na domenie oparta jest elektroniczna platforma internetowa (EPI). Na EPI możliwe jest prowadzenie więcej niż jednego Sklepu internetowego.  
 2. Sprzedający w celu potwierdzenia pełnoletniości Kupującego jest uprawniony do domagania się od Kupującego przesłania drogą elektroniczną skanu lub okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość. Brak spełnienia przez Kupującego tego warunku wyklucza możliwość zawarcia umowy sprzedaży. 
 3. Sprzedający oświadcza, iż produkty umieszczone na stronach serwisu swiat-whisky.sklep.pl  nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a tylko zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży. 
 4.  Nadrzędnym bowiem celem Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom zapoznanie się z ofertą Serwisu oraz Rezerwacje Towarów, w celu odbioru osobistego w punkcie stacjonarnym.
 5. Sprzedaż odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności Ustawą z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Ustawą z dnia 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz Kodeksem Cywilnym. 
 6. Umowa sprzedaży jest zawierana w Poznaniu w placówce handlowej ARKADIA Bogusław Pawlak (miejsce zawarcia umowy). Kupujący zobowiązany jest do osobistego odbioru zakupionego towaru ( Sprzedawca nie ma prawa ani obowiązku wysyłać go do Klienta ) z miejsca zawarcia umowy. Przy czym może dokonać tego  przez Pełnomocnika . Pełnomocnikiem może być także Sprzedawca w zależności od wyboru i decyzji Klienta.
 7.  Oferta na EPI jest  tylko propozycją produktów, które są dostępne w sklepie przy ulicy Rakoniewickiej 10 w Poznaniu, a prezentacja na platformie internetowej umożliwia ich zakup oraz  pomaga w zakupie.

II. Definicje i dodatkowe postanowienia

 1. Stosowane definicje:

1) Klient lub Kupujący – osoba fizyczna która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie działalności Sklepu; 

2) Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3) Regulamin – niniejszy Regulamin; 

4) Sklep – stacjonarny punkt sprzedaży znajdujący się w siedzibie Sprzedawcyw którym można składać Zamówienia także przy użyciu elektronicznej platformy dostępnej pod www.swiat-whisky.sklep.pl.

5) Towar – produkty prezentowane w elektronicznej platformie, które można nabyć w Sklepie; 

6) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą , a Klientem (lub jego Pełnomocnikiem), realizowana jest tylko w punkcie sprzedaży znajdującym się w Poznaniu przy ulicy Rakoniewickiej 10;

7) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.);

8) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); 

9) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta,( oferta zawarcia Umowy sprzedaży )zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży w Sklepie, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru; 

10) EPI – elektroniczna platforma  internetowa prowadzona pod www.swiat-whisky.sklep.pl 

11) Pełnomocnik - osoba, której Klient udzielił pełnomocnictwa do odbioru w jego imieniu Towaru ze Sklepu i dostarczeniu go na adres wskazany przez Klienta, i/lub zapłaty w jego imieniu za Towar, na zasadach określonych w Warunkach pełnomocnictwa;

12) Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej (zakupu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Klient to także Konsument, jeśli w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w stosunku do Konsumenta;

13) Cena – cena Towaru brutto ( z podatkiem VAT). Ceny w sklepie stacjonarnym mogą się różnić od cen  towarów jakie są podane na EPI;

14) Potwierdzenie zamówienia - e-mail wysłany przez Sklep, stanowiący dowód zawarcia Umowy Sprzedaży;

15) Realizacja zamówienia – proces wykonywany przez Sklep od chwili Potwierdzenia zamówienia do rozpoczęcia Realizacji wysyłki lub do odbioru osobistego lub wydania towaru Pełnomocnikowi.

16) RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

17) Dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą) możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak: imię i  nazwisko, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej
 
18) Termin dostawy - okres czasu będący sumą czasu Realizacji zamówienia i czasu Realizacji wysyłki. 

19) Sprzedawca lub Sprzedający - Bogusław Pawlak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą : ARKADIA BOGUSŁAW PAWLAK Regon : 630808958  NIP: 779-142-40-64, Nr konta: PL 17 1610 1133 2003 0229 8601 0002  ,  zlokalizowany przy ul. Rakoniewickiej 10 w Poznaniu. Numer konta Sprzedawcy : PL 17 1610 1133 2003 0229 8601 0002 

 1. Regulamin określa zasady korzystania z EPI znajdującej się na www.swiat-whisky.sklep.pl
 2. Regulamin jest dokumentem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach EPI;

b) warunki i zasady dokonywania rezerwacji produktów dostępnych w Sklepie za pośrednictwem EPI;

c) warunki i zasady składania Zamówień w Sklepie za pośrednictwem EPI;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży w Sklepie przy użyciu EPI. 

 

III.  Zawarcie umowy: 

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży w Sklepie za pośrednictwem EPI  należy wejść na stronę internetową www.swiat-whisky.sklep.pl, dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego z EPI wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu Zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny Towarów, w tym wynagrodzenia Pełnomocnika z tytułu odbioru i przekazania Towaru Klientowi (jeśli Klient zdecydował się skorzystać z jego pośrednictwa) oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) czasu i sposobu działania Pełnomocnika.

 1. W celu wysłania Zamówienia do Sklepu konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 2. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży w Sklepie, zgodnie z treścią Regulaminu.
 3. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje Potwierdzenie zamówienia.
 4. Umowę sprzedaży traktuje się za zawartą z momentem Potwierdzenia Zamówienia przez Sklep.
 5. Miejscem zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży jest  tylko siedziba Sklepu, znajdującego się w Poznaniu ul. Rakoniewicka 10.
 6. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. 
 7. Zawarcie Umowy sprzedaży jest możliwe przez Pełnomocnika. Postanowienia dotyczące Klienta stosuje się odpowiednio do Pełnomocnika.

IV.  Składanie zamówienia:

 1. Klient może złożyć zamówienie osobiście w Sklepie przy ul. Rakoniewickiej 10 w Poznaniu  lub przez 7 dni w tygodniu 24h/dobę  osobiście lub drogą elektroniczną w Sklepie www.swiat-whisky.sklep.pl,  rejestrując się i wypełniając odpowiedni formularz Zamówienia. 
 2. Poprawnie przygotowane Zamówienie powinno zawierać:

- dane zamawiającego niezbędne do realizacji Zamówienia (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail);

- adres do dostawy;

- dane osobowe potwierdzające wiek zamawiającego (data urodzenia);

- informacje o płatności;

- dane firmy w przypadku prośby wystawienia faktury VAT;

- dokładne nazwy Towarów i ich ilość.

 1. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma Potwierdzenie zamówienia  osobiście lub na adres e-mailowy podany w Zamówieniu. 
 2. Sklep może wysłać komentarz do Zamówienia, w tym informację o chwilowym braku Towarów z podaniem nowego terminu realizacji Zamówienia. Klient ma prawo wówczas anulować Zamówienie częściowo lub w całości. 
 3. Na prośbę Sklepu Klient lub Pełnomocnik jest zobowiązany przesłać e-mailem kopię (skan) dowodu tożsamości lub okazać dokument tożsamości w momencie odbioru Towaru w celu udokumentowania pełnoletności Klienta lub jego Pełnomocnika. 
 4. Po złożeniu Zamówienia na swój adres e-mail  Klient otrzyma Potwierdzenie Zamówienia, zawierające podsumowanie zakupów, w tym informację o kosztach dostarczenia przesyłki lub wynagrodzeniu Pełnomocnika. 
 5. Sprzedawca może przyznawać rabaty w formie kodów rabatowych na zasadach i warunkach ustalonych przez Sprzedawcę. Kod rabatowy może być wykorzystany tylko przez Klientów składających Zamówienie w Sklepie. Skorzystanie z kodu rabatowego jest dobrowolne. Aby skorzystać z rabatu wystarczy wpisać podany ciąg znaków alfanumerycznych w polu "Zastosuj kod" na stronie "Koszyka". Wpisanie kodu w sposób wyżej opisany spowoduje aktywację zniżki o wartość procentową Produktów znajdujących się w koszyku. 
  Kody rabatowe nie sumują się ze sobą - oznacza to, że na jedno Zamówienie można wykorzystać tylko jeden kod rabatowy.
 6. Jeśli chcesz otrzymać fakturę, prosimy o zamieszczenie takiej informacji przy składaniu Zamówienia w okienku z uwagami.

V.   Płatności: 

 1. Wszystkie ceny podane w EPI lub w Sklepie są cenami brutto podanymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Koszty związane z dostawą Towaru zwłaszcza usługi Pełnomocnika ,wynagrodzenie przewoźnikai ewentualne inne koszty ponosi Klient. Wysokość i sposób zapłaty tych kosztów może zależeć od wyboru Klienta co do rodzaju i sposobu dostawy Towaru.
 3. Klient może dokonać płatności w sposób opisany w Sklepie.
 4. W przypadku płatności przelewem - zapłaty należy dokonać na rachunek bankowy Sklepu w ciągu  24 godzin od potwierdzenia Zamówienia. 
 5. Sklep nie podejmie się realizacji Zamówienia w przypadku płatności niepełnych. 
 6. Na wszystkie zakupione Towary sklep wystawia dowód zakupu w formie paragonu fiskalnego lub na życzenie Klienta faktury VAT, po podaniu przez Klienta danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT. 
 7. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

VI. Realizacja zamówienia: 

 1. Sklep realizuje zamówienie wyłącznie na terytorium Polski. 
 2. Klient może dokonać odbioru Towaru w Sklepie osobiście lub przez Pełnomocnika .
 3. Na życzenie Klienta, Towar będzie wydany Pełnomocnikowi. W tym celu Klient udziela Pełnomocnikowi upoważnienia do odebrania towaru w jego imieniu oraz do zawarcia w jego imieniu umowy przewozu towaru od siedziby Sprzedawcy do miejsca wskazanego przez Kupującego. Klient będzie więc podmiotem zlecającym przewóz towaru. Szczegółowe zasady dotyczące Pełnomocnika wynikają z dokumentu „Warunki pełnomocnictwa”, dostępnego w EPI i stanowiącego załącznik do Regulaminu.
 4. Osobie niepełnoletniej lub będącej w stanie nietrzeźwości  Towar będący napojem alkoholowym nie zostanie wydany. Sprzedawca lub Pełnomocnik jest uprawniony i zobowiązany do sprawdzenia pełnoletności i stanu osoby odbierającej Towar.
 5. Czas realizacji zamówienia wynosi do 3 dni roboczych w zależności od wybranego sposobu dostawy i dostępności Towaru. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany tego terminu. O zmianie terminu Klient zostanie powiadomiony oraz dodatkowo poinformowany o nowym możliwym terminie realizacji zamówienia. W tym przypadku Klientowi przysługuje prawo zrezygnowania z zakupów. Wówczas sklep zwróci Klientowi wpłaconą wartość Zamówienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o rezygnacji z zakupów. 
 6. Czas dostawy Towaru zwykle wynosi do 2 dni roboczych. 

VII.  Zwroty: 

 1. Klientowi przysługuje prawo zwrotu Towaru (odstąpienia od Umowy sprzedaży) w terminie 14 dni od dnia odbioru Towaru przez Klienta lub Pełnomocnika bez podania przyczyny.Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje w odniesieniu do :

a)   rzeczy dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, które po otwarciu nie mogą być zwrócone ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu ( art.38 pkt 5 Ustawy o Prawach Konsumenta)

b)   napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli (art.38 pkt 7 Ustawy o Prawach Konsumenta) 

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży uiszczona cena sprzedaży zostanie zwrócona Klientowi.
 2. Cena zostanie zwrócona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Klient złoży wyraźne oświadczenie o innym sposobie działania.
 3. Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Ceny przed otrzymaniem zwracanego Towaru.
 4. Prawo zwrotu nie przysługuje na Towary wykraczające poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie Klienta, dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb lub ściśle związanych z jego osobą. 
 5. Towar musi być niezwłocznie odesłany nie później niż w terminie 14 dni do siedziby sklepu (60-111 Poznań, ul. Rakoniewicka 10). Koszt zwrotu Towaru pokrywa Klient, a Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem. Zwracany Towar powinien być zwrócony w stanie kompletnym, niezniszczonym i nieużywanym, bez śladów transportu, bez dodatkowych naklejek (w szczególności Towar musi zawierać wszystkie elementy, z którymi był dostarczony, a znaki akcyzy nie mogą być naruszone, paragon bądź faktura VAT, karton, pudełko, itp.) . 
 6. Do zwracanego Towaru należy dołączyć dowód zakupu (paragon, faktura) oraz dokładne dane Klienta z adresem i numerem konta bankowego, na które mają być zwrócone pieniądze. 
 7. Zwrot wartości zamówienia nastąpi po pozytywnej weryfikacji stanu odesłanego Towaru i na podane konto bankowe. Negatywny wynik weryfikacji będzie sporządzony w formie pisemnej i przesłany Klientowi wraz z negatywnie zweryfikowanym Towarem. Koszt odesłania negatywnie zweryfikowanego Towaru ponosi Klient.

VIII. Reklamacje: 

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia w dostarczonym Towarze: 

- uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu;

- niezgodności Towaru z Zamówieniem. 

 1. W przypadku przesyłek kurierskich lub odbioru przez Pełnomocnika, Klient lub Pełnomocnik powinien sprawdzić opakowanie pod kątem uszkodzeń mechanicznych powstałych w transporcie w momencie otrzymania przesyłki.  W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Towarem jest naruszona, doznała ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki) złożyć reklamację u Sprzedawcy. Takie działanie umożliwi dochodzenie roszczeń od firmy kurierskiej.
 2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkody spisanego w momencie odbioru towaru w obecności spedytora. Zaleca się dokładnie sprawdzenie ilości i stanu zakupionych lub dostarczonych Produktów przed podpisaniem dokumentu odbioru. Podpis dokumentu odbioru bez zastrzeżeń stanowi akceptację zgodności Zamówienia. 
 3. W przypadku uznania reklamacji, Towar uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to możliwe (np. z powodu wyczerpania zapasów towaru), sklep zwróci Klientowi równowartość ceny Towaru lub zaoferuje mu inny dostępny w Sklepie Towar. 
 4. W przypadku reklamacji dotyczącej niezgodności Towaru z Zamówieniem, w przypadku uznania reklamacji, Klient niezwłocznie otrzyma zamawiany Towar, a jeśli nie będzie to możliwe (np. z powodu wyczerpania zapasów Towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny Towaru lub zaoferuje mu inne dostępny w Sklepie Towar. 
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od jej otrzymania. 

IX. Ochrona danych osobowych - RODO: 

 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Sprzedawca.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do nas na podany adres e-mail: kontakt@poznanwhiskyclub.pl, lub adres pocztowy Sprzedawcy .

 1. Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie podczas odwiedzin naszej strony www.swiat-whisky.pl lub www.swiat-whisky.sklep.pl

 1. Jaki jest cel i podstawa Prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez  ARKADIA ?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy, w tym do: 
- umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z naszych usług, w tym dokonywania transakcji za towary sprzedane przez nas oraz zapewnienia obsługi Twojego konta:                                                                                 
- realizacji zamówień złożonych przez Ciebie podczas zapoznawania się z naszą ofertą,      
- obsługi reklamacji, gdy złożysz taką reklamację,                                                          
- kontaktowania się z Tobą, w tym, w celach związanych ze świadczeniem usług.                                                                     
- przekazania Twoich danych Pełnomocnikowi celem wykonania przez niego jego praw i obowiązków
Dodatkowo przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych (wystawianie faktur i paragonów, ewidencja reklamacji)

 1. Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy , którym są:

-       kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą przez e-mail oraz telefon,            
- zapewnienie obsługi usług płatniczych,                                                                        
- monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert oraz zarządzanie Twoją aktywnością na naszej stronie www.swiat-whisky.pl, oraz www.swiat-whisky.sklep.pl do poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających,                       
- obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi sprzedaży oraz poprzez formularz kontaktowy w sytuacji, 
gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy,      
- wydawania zamówionego przez Ciebie towaru, Pełnomocnikowi, którego upoważniłeś do jego odbioru,

-       przekazania Twoich danych Pełnomocnikowi którego upoważniłeś
- organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział
- przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 1. Jeśli się na to zgodzisz, jako Administrator przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
  - zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze strony www.swiat-whisky.pl oraz www.swiat-whisky.sklep.pl  
  - organizacji konkursów, programów lojalnościowych oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział.

  Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.
 2. Czy musisz nam podać swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

- imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, telefon, adres e-mail
                                                                            
Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z naszych usług. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza takimi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne. 

 1. Jakie masz uprawnienia wobec Administratora w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 1. Z uprawnień tych możesz skorzystać gdy:

  - w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne,                      
  - w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez nas; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,                                                                        
  - w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe,
  - możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/ą, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych, 
  - do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

  Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych od organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych gdy uzna Pani/Pan , że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679 z dnia 27.04.2016r.
 2. W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

  Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:               

- przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,                                              
- Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego w tym profilowane dla tego celu.                                                                                                                                      
Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku

 1. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?                                                                                                                                                                                            
  Twoje dane osobowe udostępniamy pełnomocnikowi, którego wyznaczyłeś do odbioru swojego towaru oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.                                                                                  
 2. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?                                                                                                                                                                            
  Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:                                                                                
  - rozpatrywania reklamacji w związku z wykonywaniem umowy,                                         
  - wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  - zapobiegania nadużyciom i oszustwom,                                                                      
  - statystycznych i archiwizacyjnych,                                                                                
  - maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonywania umowy.                    

  Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.                                               

  W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez cały czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienie przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym firma ŚW  zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających  dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnia przez organy publiczne.

X. Dodatkowe informacje dla Konsumenta

 1. Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu.
 2. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy to czas realizacji Umowy, tj. dokonania zapłaty i odbioru Towaru.
 3. Korzystanie ze Sklepu przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
 4. Sprzedawca nie ma obowiązku i nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.2016.3 ze zm.).

XI. Postanowienia końcowe: 

 1. Przy złożeniu Zamówienia Klient oświadcza, że zapoznał się i akceptuje Regulamin. 
 2. Prawa do Sklepu, EPI oraz treści w nim zawartych należą do Sprzedawcy. Adres strony, pod którym jest dostępny Sklep, a także zawartość strony internetowej Sklepustanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony Sklepu bez zgody właściciela jest zabronione.
 3. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Klientem będzie sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Konsumentem będzie sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania pozwanego) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego).
 4. W sprawach nieregulowanych w Regulaminie obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz prawa konsumentów. 
 5. Regulamin obowiązuje od 01.01.2018 r. 
 6. Sprzedawca, użytkownik elektronicznej platformy internetowej(EPI ) świat-whisky.sklep.pl i strony swiat-whisky.pl zastrzega sobie prawo do wymagania od Kupującego dodatkowych informacji w przypadku wątpliwości co do legalności transakcji i odstąpienia od umowy w przypadku braku informacji dodatkowych lub w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację Zamówienia, na które Sprzedający nie miał wpływu.

 

 

Formularz odstąpienia od umowy

Warunki pełnomocnictwa w transporcie

Polityka cookies

facebook button
Może Cię zainteresuje
0